NGUYÊN TẮC ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

1. Đối với Cổ đông : Tôn trọng thỏa thuận, chia sẻ lợi nhuận 
2. Đối với Cán bộ nhân viên : Chia sẻ niềm tin, giá trị và sự thành công 
3. Đối với Đối tác : Hợp tác cùng có lợi 
4. Đối với xã hội : Tuân thủ các quy định thương mại và thực thi trách nhiệm xã hội