NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CỦA ARR

1. Nguyên tắc kinh doanh
- Tập trung vào kết quả : Thực hiện công việc dựa trên khả năng của mình và làm hết mình 
- Uỷ quyền kinh doanh : Trao quyền đầy đủ và khoa học, lấy thành tích công việc làm thước đo 
- Chia sẻ hợp tác : Tôn trọng giá trị, chia sẻ lợi ích 
2. Nguyên tắc quản lý 
- Quyền lực tập trung đúng đắn
- Phân quyền có trình tự 
- Ủy quyền có chương trình 
- Dụng quyền có mức độ