TUYÊN NGÔN GIÁ TRỊ CON NGƯỜI ARR

Người ARR luôn lấy 10 giá trị dưới đây làm tuyên ngôn điều chỉnh mọi hành vi của mình:

1. Trung thành : Trung thành thứ nhất, năng lực thứ hai 
2. Yêu nghề : Tận tâm với nhiệm vụ, cam kết hoàn thành 
3. Chí tiến thủ : Không bao giờ thỏa mãn, liên tục cải thiện 
4. Hợp tác : Tuân thủ quy định và sẵn sàng hợp tác 
5. Học hỏi : Học hành khiêm tốn và học đi đôi với hành 
6. Cần kiệm : Chống lãng phí và biết tiết kiệm 
7. Thanh liêm : Thể hiện sự chính trực và thượng tôn kỷ luật 
8. Kết quả : Coi trọng kết quả, nói chuyện bằng thành tích 
9. Đổi mới : Thích ứng với thay đổi và khuyến khích đổi mới 
10. Hiệu suất: Nhấn mạnh vào thực thi, hiệu quả trên hết